DELO ZVEZE PRIMORSKIH GLASBENIH ŠOL V ŠOLSKEM LETU 2001/2002

Zveza primorskih glasbenih šol (ZPGŠ) je po večletnih prizadevanjih s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici z dne 29.6.2001 končno registrirana kot skupnost zavodov.

 

Članice ZPGŠ so: GŠ Vinko Vodopivec Ajdovščina, GŠ Idrija, GŠ Ilirska Bistrica, CGV Koper, GŠ Nova Gorica, GŠ Postojna, GŠ Sežana in GŠ Tolmin ter obe zamejski šoli: GM Marij Kogoj Trst in SCGV E. Komel Gorica. Delo naše zveze pa je zanimivo tudi za bližnje glasbene šole iz Notranjske: za pridruženo članstvo so zaprosile GŠ Fran Gerbič Cerknica, GŠ Logatec in

GŠ Vrhnika.

 

V okviru ZPGŠ deluje torej kar 13 glasbenih šol, ki so sprejele naslednje temeljne naloge:

- razvoj glasbene kulture na Primorskem,

- razvijanje glasbene vzgoje in izobraževanja,

- organizacija stalnega strokovnega izobraževanja učiteljev,

- sprotno informiranje o vseh pomembnih vprašanjih in nalogah na področju glasbenega šolstva,

- organiziranje regionalnih tekmovanj učencev glasbenih šol, revij in drugih prireditev, s katerimi se v javnosti izkazujejo rezultati pedagoškega dela v glasbenih šolah,

- izmenjava izkušenj na področju organizacijskega in pedagoškega vodenja,

- pospeševanje strokovnega napredka šol na pedagoškem in materialnem področju,

- spodbujanje raziskovalnega dela na področju glasbene pedagogike in metodike,

- spodbujanje skladateljske ustvarjalnosti za potrebe glasbenega šolstva in izdajanje glasbene didaktične literature,

- povezovanje in sodelovanje z drugimi glasbenimi institucijami ter društvi doma, v zamejstvu in v tujini,

- izdajanje revij in periodike,                  

- izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,   

- dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol,   

- drugo izobraževanje,                          

- drugo založništvo.      

                       

V šol. letu 2001/2002 je izvršni odbor ZPGŠ sklenil, da bo na pobudo posameznih strokovnih aktivov realiziral naslednje naloge:

 

- ustanovitev simfoničnega orkestra učencev primorskih glasbenih šol

- podpora že delujočemu harmonikarskemu orkestru učencev primorskih glasbenih šol

- izdaja dveh številk Primorskih sozvočij

- zaključni koncert nagrajenih tekmovalcev

- regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj.

 

Ob teh nalogah bodo potekali še seminarji, strokovna srečanja učiteljev in regijska tekmovanja (glej NAPOVEDI).

 

Slavica Mlakar